Algemene voorwaarden – Particulieren

Artikel 1 : Toepassingsgebied

1.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NV Heyrman-De Roeck, met zetel gevestigd te 9120 Beveren, Doornpark 120, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.033.101, RPR Gent, afdeling Dendermonde (info@h-dr.be ) en de Klant. 1.2 Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden overeengekomen tussen NV Heyrman – De Roeck en de Klant.
1.3 De Klant verklaart voorafgaand aan het sluiten van het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.

Artikel 2 : Offertes

2.1 offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.
2.2 De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord van de offerte door de Klant.
Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2.3 Elke annulering of opzegging van de Overeenkomst door partijen geeft van rechtswege en na ingebrekestelling aanleiding tot betaling van een schadevergoeding t.b.v. 30% van de totale prijs. Partijen behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijk door hun geleden schade te verhalen.
2.4 Indien de Klant niet de essentiële informatie verschaft kan NV Heyrman – De Roeck geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de juistheid of de volledigheid van adviezen, die naar best vermogen worden gegeven. Deze essentiële info bestaat minstens, maar niet limitatief, uit een stabiliteitsonderzoek, grondonderzoek en onderzoek naar de draagkracht.

HUUR VAN GOEDEREN EN MATERIALEN

Artikel 3 : Huurprijs

3.1 De huurprijs wordt berekend per dag of per uur. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is in de huurprijs niet begrepen: aan- en afvoerkosten; montage en demontage; voor varend materiaal : bediening en elk onderhoud (zowel groot als klein); kosten van wijzigingen die door de huurder in of aan het materiaal werd aangebracht, alsmede de kosten om het gehuurde terug te brengen in de oorspronkelijke toestand; voor varend materiaal : verzekeringskosten; kosten van vervanging bij verlies of diefstal; kosten van reparatie van defecten of beschadigingen naar aanleiding van de huur; boetes en administratieve sancties.
Deze kosten zullen desgevallend bijkomend aan de Klant worden gefactureerd.
3.2 Wanneer een huurprijs per uur werd overeengekomen, wordt een dag respectievelijk een week gerekend als 8 uren respectievelijk 40 uren. Indien het materiaal langer dan overeengekomen wordt gebruikt, zal de Klant, hiervan onverwijld melding te maken aan NV Heyrman-De Roeck . De Klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd aan NV Heyrman-De Roeck zoals bepaald in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
3.3 Ingeval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs gebaseerd op de werktijden volgens de toepasselijke CAO en mogen de werktijden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet worden overschreden.
3.4 Elke wijziging in de loop van de overeenkomst in salarissen, prijzen van materieel of van hun transport, alsook elke nieuwe taxatie of wijziging van sociale lasten, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling geeft aanleiding tot een eenzijdige proportionele aanpassing van de overeengekomen prijs of tarief. Deze aanpassing is van toepassing vanaf de zevende dag na de voormelde gebeurtenis.
De huurprijs zal vanaf het sluiten van de overeenkomst eveneens proportioneel worden aangepast in het geval er een wijziging in bovenvermelde omstandigheden zou voorvallen minder dan 30 dagen voor de inlevering van de offerte door de NV Heyrman – De Roeck.

Artikel 4 : Huurtermijn

4.1 De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen, met inbegrip van die dagen.
4.2 De Klant blijft verplicht de huurprijs te voldoen tijdens dagen waarop het materiaal niet kan worden gebruikt, ingevolge redenen die vreemd zijn aan NV Heyrman-De Roeck.
De Klant is eveneens verschuldigd gedurende de periodes waarin de huurder geen gebruik kan maken van het materiaal ten gevolge van defect of schade die niet aan NV Heyrman-De Roeck toe te schrijven zijn.
4.3 Indien het materiaal niet op het overeengekomen tijdstip en plaats wordt teruggebracht, is de Klant na ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 30% van de totale huurprijs, vermeerderd met de toepasselijke huurprijs per uur of per dag voor de duurtijd van het overschrijden van de overeengekomen huurtermijn.

Artikel 5 : Aflevering

5.1 Tenzij anders overeengekomen wordt het materiaal afgeleverd op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck.
Bij aflevering elders dan op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck, is de Klant ertoe gehouden om binnen 24 uur na orderbevestiging de nodige verzendingsinstructies mede te delen. Indien de Klant niet binnen deze termijn de nodige instructies meedeelt, zal de Klant geacht worden zelf in te staan voor de afhaling op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck. In dit geval is NV Heyrman – De Roeck gerechtigd om haar factuur te versturen naar de Klant na een periode van 5 werkdagen nadat zij de Klant bericht heeft over de terbeschikkingstelling van de materialen.
5.2. Indien de Klant de materialen niet komt ophalen, heeft NV Heyrman – De Roeck recht op een schadevergoeding van 30% van de totale huurprijs. De Klant heeft eveneens recht op deze schadevergoeding indien NV Heyrman – De Roeck, behoudens overmacht, de goederen niet levert.
5.2 Het risico voor tenietgaan van het gehuurde materiaal gaat over op de Klant vanaf het ogenblik van aflevering.
5.3 De Klant dient het materiaal te keuren of te laten keuren op het ogenblik van de aflevering en eventuele gebreken, schade of tekorten moeten op de leveringsbon worden vermeld. Bij gebreke hiervan, wordt het materiaal geacht in goede en gebruiksklare staat te verkeren alsmede volledig en compleet te zijn.
5.4 Laattijdige aflevering vormt geen reden voor ontbinding noch schadevergoeding.

Artikel 6 : Gebruik

6.1 De Klant is verplicht het materiaal in goede staat te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming vanwege NV Heyrman – De Roeck, mogen de huurmaterialen niet worden onderverhuurd, of op andere wijze in gebruik worden gegeven aan derden, alsmede worden weggevoerd van de overeengekomen plaats van gebruik.
6.3 Montage, demontage en bediening mogen alleen door de NV Heyrman – De Roeck worden uitgevoerd of volgens haar aanwijzingen.
6.4 Wijzigingen aan het materiaal mogen alleen met de schriftelijke toestemming van de NV Heyrman – De Roeck worden aangebracht en zij dienen bij het einde van de huurtermijn worden ongedaan.

Artikel 7 : Teruglevering

7.1 De Klant is verplicht het materiaal op het overeengekomen tijdstip in goede en schone staat op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck terug te bezorgen, dan wel ter beschikking te stellen op de overeengekomen plaats.
Indien het materiaal elders wordt afgehaald, is de Klant ertoe verplicht om binnen 24 aantal uur de nodige verzendingsinstructies mededelen. Indien de Klant niet binnen deze termijn de nodige instructies meedeelt, zal de Klant geacht worden zelf in te staan voor de teruglevering op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck. In elk geval is NV Heyrman – De Roeck gerechtigd om haar factuur te versturen naar de Klant na een periode van 5 werkdagen na de beëindiging van de huurperiode.
7.2 Het materiaal moet worden teruggebracht in dezelfde staat, waarin het zich bevond ten tijde van de aflevering, zoals vermeld op de bestelbon. De Klant draagt hiervan de bewijslast en is gebonden door de vermeldingen of opmerkingen door NV Heyrman – De Roeck aangebracht op de retourbon.
7.3 Het materiaal is voor risico van de Klant tot op het ogenblik van de teruglevering op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck of op de overeengekomen plaats.
7.4 Al hetgeen door of onder de verantwoordelijkheid van de Klant op of aan het materieel is aangebracht, is door natrekking eigendom van de NV Heyrman – De Roeck en dit zonder enige vergoeding, zelfs niet uit hoofde van onrechtmatige verrijking.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid van de huurder

8.1 De Klant is aansprakelijk voor verlies en voor schade, van welke aard ook, die aan het materiaal
zou zijn toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die de NV Heyrman – De Roeck als gevolg hiervan
zou lijden.
8.2 De Klant vrijwaart op eerste verzoek NV Heyrman – De Roeck voor schade aan derden, die het gevolg mocht zijn van het gebruik van het materiaal door de huurder, waaronder begrepen de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

KOOP – VERKOOP VAN MATERIALEN

Artikel 9 : Verkoopprijs

De verkoopprijzen van NV Heyrman-De Roeck zijn inclusief BTW, evenals alle anderen taksen of rechten.

Artikel 10 : Levering

10.1 Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk vermeld door NV Heyrman – De Roeck, levert NV Heyrman – De Roeck materialen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de materialen aan geen andere garantie onderworpen dan deze die uitdrukkelijk door NV Heyrman – De Roeck schriftelijk werden toegestaan, doch zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie voor consumenten
10.2 Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welk danige schadevergoeding.
De leveringen in gedeelten is toegestaan.
10.3 Alle materialen worden geleverd aan de Klant op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Indien de materialen elders moeten worden geleverd zijn de leveringskosten voor rekening van de klant en dient deze binnen 24 uur de nodige verzendingsinstructies mede te delen alsmede te voorzien in de nodige losfaciliteiten. Indien de Klant niet binnen deze termijn de nodige instructies meedeelt, zal de Klant geacht worden zelf in te staan voor de afhaling op het adres van de zetel van NV Heyrman – De Roeck.
Wachturen bij levering elders dan op het adres van de zetel van NV Heyrman-De Roeck, worden aangerekend aan 115 euro per uur (inclusief BTW), te starten één uur na ontvangst ter plaatse.
10.4 Bij gebreke aan enige opmerking op de leveringsbon op het ogenblik van de levering of voorlopige oplevering, worden de verkochte materialen of werken onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de klant voor wat betreft zichtbare gebreken. In ontvangst name van de materialen of uitgevoerde werken, zonder enig voorbehoud door de klant, geldt evenzeer als aanvaarding.
Dezelfde regeling geldt wanneer de materialen zonder enig voorbehoud door de vervoerder in ontvangst worden genomen.
10.5 Het risico van het tenietgaan van de verkochte zaak gaat over bij de levering.
10.6 Indien de Klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde laat verrichten door derden, verbeurt hij onmiddellijk elk recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de Klant zijn recht op reclamatie in het geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen, gebruikelijke instructies en producthandleidingen.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle materialen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit eigendom van NV Heyrman – De Roeck tot het ogenblik van integrale betaling. Eventuele voorschotten worden dan als vergoedingen voor winstderving en kosten aanzien.
11.2 Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de Klant er niet toe gerechtigd om de materialen te verkopen, in pand te geven, te gebruiken of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.

Artikel 12 : Vrijwaring

12.1 De materialen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Eventuele vorderingen wegens verborgen gebreken dienen binnen de tien werkdagen na het gebrek te hebben ontdekt te worden ingesteld.
12.2 NV Heyrman – De Roeck is niet gehouden tot vrijwaring voor eender welke daad afkomstig van derden.

AANNEMING

Artikel 13 : Meerwerken en wachturen

13.1. Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de overeengekomen prijzen, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de klant is vereist.
13.2. Wachturen bij aannemingswerken elders dan op het adres van de zetel van NV Heyrman-De Roeck, worden aangerekend conform de overeenkomst tussen partijen en starten één uur na aankomst ter plaatse.
13.3. Indien de Klant NV Heyrman-De Roeck niet minstens 24 uur op voorhand op de hoogte brengt over de onmogelijkheid tot uitvoering van werken zal NV Heyrman-De Roeck gerechtigd zijn om de verplaatsingskost aan te rekenen, alsook een forfaitaire kost ten bedrage van minimaal 4 werkuren. NV Heyrman – De Roeck verbindt zich er eveneens toe om de klant minimaal 24 uur op voorhand op de hoogte te brengen van vertragingen of overmacht. De Klant heeft, behoudens overmacht in hoofde van NV Heyrman-De Roeck, het recht om zijn reëele schade te bewijzen t.a.v. NV Heyrman – De Roeck.

Artikel 14 : Onderaanneming en gebruikte materialen

14.1 NV Heyrman – De Roeck behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
14.2 Het is NV Heyrman – De Roeck tevens toegestaan op de werven materialen te leveren afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voorzover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn, voor zover het niet gaat om essentiële kenmerken van de voorziene materialen.

Artikel 15: verbreking door de opdrachtgever/ontbinding van de overeenkomst

15.1. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.
15.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.
15.3. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16: Klachten

Behoudens wat betreft de aanvaarding van de verkochte materialen en uitgevoerde werken, moeten alle klachten
binnen de 8 dagen na de vaststelling of ontdekking ervan worden geformuleerd.

Artikel 17: Tekortkomingen

17.1 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat iedere inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden als een ernstige tekortkoming wordt beschouwd die na ingebrekestelling de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kan hebben, onverminderd het recht van partijen om in eerste instantie de nakoming van hun verbintenissen op te schorten.

Artikel 18 : Betaling

18.1 De facturen van NV Heyrman – De Roeck zijn behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen 7 werkdagen na ontvangst door de Klant.
18.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en wanneer de huurtermijn één maand of meer bedraagt, wordt voor de huur van materialen maandelijks gefactureerd.
18.3 In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal Heyrman-De Roeck NV de Klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de Klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de Klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van:
20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
18.4. Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft NV Heyrman-De Roeck het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die NV Heyrman-De Roeck het recht geeft om, overeenkomstig artikel 18, de overeenkomst te ontbinden.
18.5. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met het hoogste rentesaldo.
18.6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
18.7. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming.
Het is NV Heyrman-De Roeck toegelaten te allen tijde haar vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Artikel 19 : Overmacht

Gevallen van overmacht geven NV Heyrman-De Roeck het recht haar leverings- en uitvoeringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten zonder enige schadevergoeding.

Artikel 20 : Tegemoetkomingen en afstandsverklaring

In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege ons, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 21 : Aansprakelijkheid van de NV Heyrman – De Roeck

21.1 NV Heyrman – De Roeck is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming dewelke met inachtneming van normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs kon worden voorkomen, en dit maximaal ten belope van de totale huurprijs, verkoopprijs of aannemingsprijs.
21.2 NV Heyrman – De Roeck is niet aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, waaronder begrepen bedrijfs- en stagnatieschade, met uitsluiting van alle andere vergoedingen.

Artikel 22: verwerking van persoonsgegevens/privacy

22.1. Bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens respecteren wij zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”). Om de opdrachtgever volledig in te lichten over de manier waarop met zijn gegevens wordt omgegaan en de rechten die hij heeft, stellen wij op onze website een aparte privacy policy ter beschikking. Deze kan te allen tijde worden opgevraagd bij NV Heyrman – De Roeck door een simpel verzoek.
22.2. Door ondertekening van de offerte of het aangaan van een overeenkomst met ons, geeft de opdrachtgever ons de toelating om foto’s te nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken (zonder hierbij uiteraard de privacy van de opdrachtgever te schenden).

Artikel 23 : Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

23.1 Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te BEVEREN en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht.
23.2 Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, onverminderd de wettelijke rechten van de Klant in het geval deze een consument is.